Идентификация крупного рогатого скота: состояние и перспективы внедрения в контексте расширения использования административных данных в Украине на региональном уровне

УДК 313.313:311.2:636

JEL C46

Аннотация

Для удовлетворения новых потребностей в данных и повышения эффективности и качества процесса производства данных органы государственной статистики все чаще обращаются к альтернативным источникам данных, таких как административные данные. Проанализированы нормативно-правовое поле и государственные меры, регулирующие и способствующие качеству данных по идентификации крупного рогатого скота. Определены перспективы внедрения административных данных в Украине на региональном уровне. Решение задачи расширения использования административных данных в Украине на региональном уровне предложено проводить в виде пилотных проектов. Рис. 5, табл. 8, ист. 53.

Ключевые слова

Статистические данные, административные данные, идентификация КРС, выборочное обследование, сплошное обследование, достоверность результатов

Список использованных источников

 1. Доклад Европейской экономической комиссии о развитии статистики на региональном уровне.  Сорок восьмая сессия Статистической комиссии. 7-10 марта 2017 года. Документ Е/CN.3/2017/6. URL: https://unstats.un.org/unsd/statcom/48th-session/documents/2017-6-ECE-R.pdf
 2. Держстат: українська статистика на шляху подальшої євроінтеграції. URL: https://www.kmu.gov.ua/ua/news/248255700.
 3. 19–22 червня 2017 року відбулася 65-а пленарна сесія Конференції європейських статистиків, 14-е засідання Комітету ОЕСР по статистиці та статистичній політиці й семінар високого рівня для країн СЄКЦА по впровадженню "дорожньої карти" для Цілей сталого розвитку. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/Noviny/new2017/zmist/novini/keurostat.htm
 4. Доклад о работе шестьдесят шестой пленарной сессии Конференции европейских статистиков Европейская экономическая комиссия Конференция европейских статистиков Шестьдесят шестая пленарная сессия Женева, 18–20 июня 2018 года. Документ ECE/CES/2018/19, 19/Add.10 URL:
 5. Про затвердження Програми розвитку державної статистики до 2023 року  : постанова Кабінету Міністрів України від 27 лют. 2019 р. № 222.  URL:  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/222-2019-%D0%BF
 6. Дані та статистика про міста і громади: основні тези дискусії : конспект тез з приводу роботи державної статистики в Україні на основі спроби Аналітичного центру CEDOS. сайт MISTOSITE. Публікація 28 грудня 2018 р. URL: https://mistosite.org.ua/articles/dani-ta-statystyka-pro-mista-i-hromady-osnovni-tezy-dyskusii 
 7. Гладченко, С. М. Ідентифікація тварин – запорука покращення епізоотичного стану в Україні / С. М. Гладченко, О. І. Касяненко // Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія : Ветеринарна медицина. - 2014. - Вип. 1. - С. 34-40. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vsna_vet_2014_1_12 
 8. Григор'єва, Х. А. Правове забезпечення ідентифікації та реєстрації тварин: термінологічні та функціональні питання / Григор'єва Х. А. // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». – 2016. – № 39. – С. 112-116.
 9. Григор’єва, Х. Правовий механізм державної підтримки у сфері ідентифікації та реєстрації сільськогосподарських тварин / Х. Григор’єва // Підприємництво, господарство і право. - 2016. - № 9. - С. 61-65. - URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pgip_2016_9_12
 10. Григор’єва, Х. А. Науковий аналіз нормативно-правового забезпечення надання часткової компенсації вартості сільськогосподарської техніки / Х. А. Григор’єва // Підприємництво, господарство і право. – 2017. – № 6. – С. 78-82.
 11. Григор’єва, Х. А. Окремі недоліки аграрного законодавства у сфері державної підтримки сільського господарства / Григор’єва Х. А. // Правові проблеми державно-приватного партнерства в умовах євроінтеграції: збір. матер. Міжнар. конгресу,  присв. 20-річчю Національного університету «Одеська юридична академія» (Одеса, 2-4 чер. 2017 р.). – О., 2017. – С.  122 – 125.
 12. Правдюк, А. Л. Організаційно-правові засади реєстрації і ідентифікації сільськогосподарських тварин : автореф. дис. на здобуття наук. ступ. канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 «Адміністративне право і процес;фінансове право; інформаційне право» / А. Л. Правдюк. – К., 2008. – 23 с.
 13. Богдан, А. Й. Правове забезпечення виробництва сільськогосподарської продукції в Україні у контексті вимог законодавства ЄС : автореф. дис. на здобуття наук. ступ. канд. юрид. наук : спец. 12.00.06 «Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право» / А. Й. Богдан. – Х., 2010. – 20  с.
 14. Шовкун, В. В. Правове регулювання племінної справи у тваринництві : автореф. дис. на здобуття наук. ступ. канд. юрид. наук : спец. 12.00.06 «Земельне право; аграрне право; екологічне право; природо ресурсне право» / В. В. Шовкун. – К., 2012. – 19 с.
 15. Антонов, А. Электронная идентификация как ключевой элемент системы комплексного управления стадом. Научно-практический журнал «FARM ANIMALS». 2015. №1. С. 42-43. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/elektronnaya-identifikatsiya-kak-klyuchevoy-element-sistemy-kompleksnogo-upravleniya-stadom
 16. Костенко, О. Електронна ідентифікація тварин. Законодавство ЄС по зоотехнії / О. Костенко, В. Гуменний, С. Скловська // Тваринництво України. 2014. № 8-9.  С. 13-14. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/TvUkr_2014_8-9_5
 17. Башинський, В. Готовність галузі  виробництва яловичини в Україні до виходу на ринок ЄС, а також стан і шляхи подальшого розвитку системи ідентифікації та реєстрації тварин : звіт з аграрної політики / Е. Хаунхорст, В. Башинський. Київ, червень. URL:
 18. http://www.apd-ukraine.de/images/APD_APR_07-2016_Identifizierung_ukr.pdf
 19. Ігнатова, О.В. Порівняння підходів щодо обстеження сільськогосподарської діяльності населення в сільській місцевості на регіональному рівні / О.В. Ігнатова, Г.О. Овчіннікова, Н.В. Ізюмська // Управління проектами та розвиток виробництва: зб. наук. пр. – м. Сєвєродонецьк, 2018 - №4(68). - С. 105-130.
 20. Про державну статистику : Закон України від 17 вересня 1992 року N 2614-XII. URL:  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2614-12
 21. Інструкція щодо заповнення форми державного статистичного спостереження № 6-сільрада (річна) "Звіт про об'єкти погосподарського обліку", затверджена наказом Держстату  від 05.10.2017 № 262, зареєстрована в Мінюсті 27.10.2017 за № 1316/31184. Сайт Держстат. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/
 22. Вказівки для фахівця з інтерв'ювання з питань організації та методології вибіркових обстежень населення (домогосподарств), які здійснюють органи державної статистики, в частині "Обстеження сільськогосподарської діяльності населення в сільській місцевості", затв. наказом Держкомстату від 07.10.2004 № 548 (зі змінами та доп., затв. наказами Держкомстату від 28.11.2006 №562, від 17.11.2008 №458, від 27.11.2009 №450, від 18.11.2011 №299 і наказом Держстату України від 08.10.2012 №412, від 28.07.2014 №216 та наказом Держстату від 11.11.2015 № 328).
 23. Методика проведення розрахунків основних статистичних показників виробництва продукції тваринництва, затверджено наказом Державної служби статистики України від 22.11.2016 № 220. Сайт Держстат. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/
 24. Про затвердження Порядку ідентифікації та реєстрації великої рогатої худоби та Порядку оформлення і видачі паспорта великої рогатої худоби : наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України 04.12.2017  № 642. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0166-18
 25. Про затвердження Положення про Державну службу України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів : Постанова Кабінету Міністрів України від 2 вересня 2015 р. № 667. URL:  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/667-2015-%D0%BF
 26. Паламар, І. Люди не будуть реєструвати тварин, допоки утримання корови впливатиме на субсидію. URL:  https://usba.com.ua/ludi-ne-budut-reestruvati-tvarin-dopoki-utrimanna-korovi-vplivatime-na-subsidiu-golova-atu-irina 
 27. Кравчук В.І., Постельга С.С. Тютюнник Ю.П. На шляху створення сімейних ферм з відгодівлі ВРХ, адаптованих до вимог ЄС. УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого. URL: http://www.ndipvt.com.ua/ zbirnyk_2018_33.html
 28. Про ідентифікацію та реєстрацію тварин : Закон України від 4 червня 2009 року № 1445-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1445-17
 29. Ідентифікація тварин – практичний інструмент впровадження стандартів контролю. URL: https://www.agro-id.gov.ua/identifikaciya-tvarin-praktichnij-instrument-vprovadzhennya-standartiv-kontrolyu
 30. Маницкая, Л. Идентификация скота — скупой платит… трижды. URL:  http://dairyunion.ru/identifikaciya-skota-skupoj-platit-trizhdy
 31. Загальна інформація. Державне підприємство «Агентство з ідентифікації і реєстрації тварин». Офіційний сайт ДП «Агентство з ідентифікації і реєстрації тварин». URL: http://www.agro-id.gov.ua/pro-agentstvo/
 32. Составляющие системы идентификации животных в ЕС. URL:  http://agroinformer.com/article_view/90/составляющие_системы.html
 33. Перов, И. Идентификация, регистрация и учет сельскохозяйственных животных. URL:  http://www.dairynews.ru/news/identifikatsiya-registratsiya-i-uchet-selskokhozya.html
 34. Антонов, А. Электронная идентификация как ключевой элемент системы комплексного управления стадом. Научно-практический журнал «FARM ANIMALS». 2015. №1. С. 42-43. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/elektronnaya-identifikatsiya-kak-klyuchevoy-element-sistemy-kompleksnogo-upravleniya-stadom
 35. Досвід європейських країн у становленні та розвитку баз даних у тваринництві. URL:  http://www.consumer.gov.ua/newsContents.aspx?HID=2672
 36. Регламент № 854/2004 Европейского Парламента и Совета ЕС об установлении особых правил организации официального контроля над продукцией животного происхождения, предназначенной для потребления человеком в пищу : документ 994_a67, поточна редакція —Прийняття від 29.04.2004. URL:  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_a67
 37. Про ветеринарну медицину : Закон України від 25 червня 1992 року N 2498-XII, редакція від 04.10.2018, підстава - 2530-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua
 38. Про запровадження ідентифікації і реєстрації великої рогатої худоби : Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 17.09.2003  N 342. Втрата  чинності від 13.03.2018, підстава - z0166-18 (наказ 04.12.2017 № 642). URL: https://zakon.rada.gov.ua
 39. Про запровадження ідентифікації і реєстрації коней : Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 31.12.2004 № 496, поточна редакція — Редакція від 25.03.2016, підстава - z0312-16. URL: https://zakon.rada.gov.ua
 40. Про запровадження ідентифікації та реєстрації свиней : Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 31.12.2004 №  497. URL: https://zakon.rada.gov.ua
 41. Про запровадження ідентифікації  та реєстрації овець і кіз : Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 31.12.2004  N 498. Втрата чинності від 13.03.2018, підстава: наказ 16.01.2018  № 20. URL: https://zakon.rada.gov.ua
 42. Про затвердження Положення про Єдиний державний реєстр тварин : Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 25.09.2012 № 578, поточна редакція — редакція  від 17.11.2017, підстава - z1295-17. URL: https://zakon.rada.gov.ua
 43. Про встановлення режиму цінового регулювання вартості послуг з ідентифікації та реєстрації тварин : Постанова КМУ від 24 червня 2016 р. № 392, поточна редакція — Прийняття  від 24.06.2016. URL: https://zakon.rada.gov.ua
 44. Про затвердження Порядку ідентифікації та реєстрації великої рогатої худоби : Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 04.12.2017 року № 642, поточна редакція. URL: https://zakon.rada.gov.ua
 45. Про затвердження Порядку ідентифікації та реєстрації свиней : Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 01.12.2017 № 639, поточна редакція, підстава - z0565-19. URL: https://zakon.rada.gov.ua
 46. Про затвердження Порядку ідентифікації та реєстрації овець і кіз : Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 16.01.2018 № 20, поточна редакція — Прийняття  від 16.01.2018. URL: https://zakon.rada.gov.ua
 47. Про затвердження Порядку ідентифікації та реєстрації великої рогатої худоби та Порядку оформлення і видачі паспорта великої рогатої худоби : Наказ Міністерства аграрної політики № 642 від 04.12.2017, зареєстровано Міністерством юстиції України 13 лютого 2018 року за № 166/31618. Офіційний сайт ДП “Агентство з ідентифікації і реєстрації тварин”. URL:
 48. http://www.agro-id.gov.ua/642-2/
 49. Титарчук, О.В. Методичні рекомендації з ідентифікації та реєстрації тварин. Головне управління Держпродспоживслужби в Хмельницькій області. 2018. 48 с.
 50. Трофімцева, О. Аналіз регуляторного впливу до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про затвердження Змін до Порядку ідентифікації та реєстрації великої рогатої худоби та Порядку оформлення і видачі паспорта великої рогатої худоби. URL: 
 51. http://www.drs.gov.ua/wp-content/uploads/2019/02/ARV_dooprats_1409_19-19.pdf
 52. Державна підтримка сільського господарства: урядові програми 2019. Офіційний сайт Міністерства аграрної політики та продовольства України. URL: https://dotacii2019.minagro.gov.ua/ua/2500-griven-za-telya
 53. Проведення наради щодо підведення підсумків роботи Державного підприємства «Агентство з ідентифікації і реєстрації тварин». Офіційний сайт ДП “Агентство з ідентифікації і реєстрації тварин”. URL:  https://www.agro-id.gov.ua/provedennya-naradi-shhodo-pidvedennya-pidsumkiv-roboti-derzhavnogo-pidpriyemstva-agentstvo-z-identifikaci%D1%97-i-reyestraci%D1%97-tvarin/
 54. Школьник, Ю. Обязательная регистрация животных: почему «тормозится» толковый законопроект? URL:  http://www.dairynews.ru/ news/ obyazatelnaya-registratsiya-zhivotnykh-pochemu-tor.html
 55. Русан, В. М. Щодо стану та проблем функціонування та розвитку аграрного сектору економіки України. URL:  http://old2.niss.gov.ua/content/articles/files
 56. Щодо дотримання вимог системи ідентифікації і реєстрації тварин. Сайт Головного управління Держспоживслужби в Луганській області 24 січня 2019 р. URL: http://lugdpss.gov.ua/pres-tsentr/novyny/1531-shchodo-dotrimannya-vimog-sistemi-identifikatsiji-i-reestratsiji-tvarin

Ссылка на статью

Ігнатова О.В. Ідентифікація великої рогатої худоби: стан та перспективи впровадження в контексті розширення використання адміністративних даних в Україні на регіональному рівні / О.В. Ігнатова, Д.Я. Протопов // Управління проектами та розвиток виробництва: Зб. наук. пр. – Луганськ: вид-во СНУ ім. В. Даля (Сєвєродонецьк), 2019. – №1(69). – С. 73-105.

Архив номеров сборника

Архив номеров сборника

2019 69 70  71 72 
2018 65 66 67 68
2017 61 62 63 64
2016 57 58 59  60 
2015 53  54 55  56 
2014 49 50 51 52
2013 45 46 47 48
2012 41 42 43 44
2011 37 38 39 40
2010 33 34 35 36
2009 29 30 31 32
2008 25 26 27 28
2007 21 22 23 24
2006 17 18 19 20
2005 13 14 15 16
2004 9 10 11 12
2003   6 7 8
2002 4 5    
2001 3      
2000 1 2