Бюджетная децентрализация в Украине: текущее состояние и дальнейшие шаги

УДК 336.1:336.2:336.5:351

JEL Н61, H71, H72, H77

Аннотация

Проведен анализ нормативно-правового обеспечения процесса бюджетной децентрализации в Украине и состояния ее проведения на современном этапе. Выявлены основные проблемы и причины, замедляющие проведение децентрализации в Украине. Предложены мероприятия для дальнейшей полномасштабной децентрализации в Украине с целью повышения роли местного самоуправления. Рис.1, табл. 1, ист. 30.

Ключевые слова

Финансовая децентрализация доходов/расходов, межбюджетный трансферт, собственные и делегированные полномочия, объединение местных общин, субсидиарность

Список использованных источников

 1. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI. [Електронний ресурс] - Режим доступу: www.rada.gov.ua.
 2. Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо реформи міжбюджетних відносин: Закон України від 28.12.2014 року № 79-VIII. [Електронний ресурс] - Режим доступу: www.rada.gov.ua.
 3. Про Державний бюджет України на 2016 рік: Закон України від 25.12.2015 № 928-VIII (зі змінами). [Електронний ресурс] - Режим доступу: www.rada.gov.ua.
 4. Про добровільне об’єднання територіальних громад: Закон України від 05.02.2015 № 157-VIII. [Електронний ресурс] - Режим доступу: www.rada.gov.ua.
 5. Про місцеві вибори: Закон України від 14.07.2015 № 595-VIII. [Електронний ресурс] - Режим доступу: www.rada.gov.ua.
 6. Про співробітництво територіальних громад: Закон України від 17.06.2014 № 1508-VII. [Електронний ресурс] - Режим доступу: www.rada.gov.ua.
 7. Про Стратегію сталого розвитку «Україна – 2020»: Указ Президента України від 12.01.2015 № 5/2015. [Електронний ресурс] - Режим доступу: www.president.gov.ua.
 8. Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні: розпорядження Кабінету Міністрів України від 18.06.2014 № 591-р. [Електронний ресурс] - Режим доступу:  www.rada.gov.ua.
 9. Про схвалення Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади: розпорядження Кабінету Міністрів України від 01.04.2014 № 333-р. [Електронний ресурс] - Режим доступу: www.rada.gov.ua.
 10. Ахламов А.Г. Бюджетна політика та бюджетне планування в умовах прогнозної невизначеності: регіональний рівень: наук.-метод. розробка / А.Г. Ахламов, О.В. Голинська // Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Упр. орг. фундам. та приклад. дослідж., Одес. регіон. ін-т держ. упр. – К., 2010. – 43 с.
 11. Балацький Є. О. Бюджетна децентралізація: ефективність реформи на місцевому рівні / Є.О. Балацький, С.М. Фролов // Журнал «Экономика и управление». – Симферополь. – 2011. – № 4. – с. 97–103.
 12. Бюджетна система : підручник / на наук. ред. В. М. Федосова, С. І. Юрія. –  К.: Центр учбової літератури; Тернопіль: Економ. думка. – 2012, 871 с.
 13. Голинська О.В. Добровільне об’єднання територіальних громад: чинники спротиву, об’єктивні позиції та переваги / О.В. Голинська // Актуальні проблеми державного управління. – 2015. – Вип. 3 (cпец. вип.). – С. 98–104.
 14. Децентралізація влади. [Електронний ресурс] - Режим доступу: decentralization.gov.ua.
 15. Євтушенко Н.М. Формування місцевих бюджетів в контексті бюджетної децентралізації / Н.М. Євтушенко // Економічний вісник університету. Збірник наукових праць вчених та аспірантів. – 2015. – Випуск № 27/1. – С. 162–166.
 16. Інформація Міністерства фінансів України щодо виконання Державного бюджету України за 2015 рік. [Електронний ресурс] - Режим доступу: ukurier.gov.ua/uk/articles/informaciya-ministerstva-finansiv-ukrayini-08/.
 17. Кириленко О.П. Перспективи запровадження бюджету участі в Україні на основі зарубіжного досвіду / О.П. Кириленко, І. Чайковська // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль, 2015. – Вип. 2. – С. 86–100.
 18. Лексин В.Н. Общегосударственная система стратегического планирования территориального развития / В.Н. Лексин, А.Н. Швецов // Труды института системного анализа РАН. – 2006. – Т. 22. – С. 192–212.
 19. Лютий І.О. Теоретико-методологічні засади бюджетної політики держави / І.О. Лютий // Фінанси України. – 2009. – № 12. – С. 13–19.
 20. 20. Опарін В.М. Домінанти та пріоритети фінансового вирівнювання в Україні /               В.М. Опарін // Фінанси України. – 2015. – № 6. – С. 29–43.
 21. Павлюк К.В. Розвиток механізмів закупівлі соціальних послуг в умовах децентралізації в Україні / К.В. Павлюк // Наукові праці НДФІ. – 2015. - №  4(73). – С. 42–55.
 22. Проект Закону про внесення змін до Конституції України (щодо децентралізації влади), зареєстрований у Верховній раді України за номером 2217а від 01.07.2015. [Електронний ресурс] - Режим доступу: w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=55812.
 23. Річний звіт про виконання бюджету станом на 01.01.2016 року. [Електронний ресурс] - Режим доступу: www.treasury.gov.ua/main/uk/doccatalog/list?currDir=146477.
 24. Річний звіт про виконання бюджету станом на 01.01.2015 року. [Електронний ресурс] - Режим доступу:  www.treasury.gov.ua/main/uk/doccatalog/list?currDir=146477.
 25. Річний звіт про виконання бюджету станом на 01.01.2014 року. [Електронний ресурс] - Режим доступу: www.treasury.gov.ua/main/uk/doccatalog/list?currDir=146477.
 26. Річний звіт про виконання бюджету станом на 01.01.2013 року. [Електронний ресурс] - Режим доступу: www.treasury.gov.ua/main/uk/doccatalog/list?currDir=146477.
 27. Сало Т.В. Децентралізація фінансової системи: стан та оцінка рівня в Україні /         Т.В. Сало // Ефективність державного управління: збірник наукових праць. – 2013. – Вип. 35. – С. 324–330.
 28. Фролов С.М. Проблеми формування ефективного механізму міжбюджетного регулювання в Україні та шляхи їх вирішення / С.М. Фролов, І.М. Воліна // Зб. наук. праць «Вісник Української академії банківської справи». – Суми, 2009. – № 2. – С. 17–22.
 29. Чугунов І.Я. Теоретичні основи системи бюджетного регулювання: навчальний посібник / І.Я. Чугунов // Науково-дослідний фінансовий ін-т, Національний ун-т «Києво-Могилянська академія». – К: НДФІ. – 2005, 260 с.
 30. Кing, D., Мa Y. Fiscal Decentralization, Central Bank Independence, and Inflation / D. King, Y. Ma // Economics  letters. –  2001. – No. 72(1). - P. 95-98.
 
Ссылка на статью
 
Шапоренко О.О. Бюджетна децентралізація в Україні: сучасний стан та подальші кроки / О.О.  Шапоренко // Управління проектами та розвиток виробництва: Зб. наук. пр. – Луганськ: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2016. – №3(59). – С. 13-22.

 

Архив номеров сборника

Архив номеров сборника

2020 73    
2019 69 70  71 72 
2018 65 66 67 68
2017 61 62 63 64
2016 57 58 59  60 
2015 53  54 55  56 
2014 49 50 51 52
2013 45 46 47 48
2012 41 42 43 44
2011 37 38 39 40
2010 33 34 35 36
2009 29 30 31 32
2008 25 26 27 28
2007 21 22 23 24
2006 17 18 19 20
2005 13 14 15 16
2004 9 10 11 12
2003   6 7 8
2002 4 5    
2001 3      
2000 1 2