Мобильность пользователя в Интернет-пространстве

УДК 37:004

 Аннотация

 Рассмотрены возможные подходы к формированию состава мобильно ориентированной среды с точки зрения ее насыщенности. Приведены определения категории мобильности пользователя в Интернет-пространстве. Ист. 13.


 
Ключевые слова

 Мобильность, среда деятельности, Интернет-пространство

 

Список использованных источников 

 1. Биков, В.Ю. Моделювання інтернет-простору віртуальних середовищ діяльності [Текст]/ В.Ю. Биков // Управління проектами та розвиток виробництва: Зб. наук. праць. – Луганськ: Східноукр. нац. ун-т ім. В.Даля. – 2014. - № 3 (51). – С. 27-48.
 2. Биков В.Ю. Технології хмарних обчислень, ІКТ-аутсорсінг та нові функції ІКТ-підрозділів навчальних закладів і наукових установ // Інформаційні технології в освіті: Зб. наук. праць. Випуск 10. – Херсон: ХДУ, 2011.  – № 10. – С. 8-23.
 3. Биков В.Ю. Технології хмарних обчислень – провідні інформаційні технології подальшого розвитку інформатизації системи освіти України // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2011. – №6. – С. 3-11.
 4. Кремень В.Г., Биков В.Ю. Категорії простір і середовище: особливості модельного подання та освітнього застосування // Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія / Щоквартальний науково-практичний журнал. – Харків: НТУ "ХПІ", 2013. – № 3. – С. 3-16.
 5. Прайд Валерія, Медведев Д.А. Феномен NBIC-конвергенции: Реальность и ожидания // Философские науки, 2011.  – № 1. – С. 97-117.
 6. Биков В.Ю. Моделі організаційних систем відкритої освіти: Монографія. – К.: Атіка, 2008.– 684 с.
 7. Филиппович А. Ю. Инфо-когнитивные технологии в подготовке космонавтов [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://blogs.it-claim.ru/andrey/2012/09/04/info-cognitive-technology-space/.
 8. Когнітивістика [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B3%D0%.
 9. Borner K. et al. Mapping the Structure and Evolution of Science [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://grants. nih . gov / grants / km / oerrm / oer _ km _ events / borner . pdf).
 10. Черникова И.В. Когнитивные науки и когнитивные технологии в зеркале философской рефлексии [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=17&cad=rja&ved=0CF0QFjAGOAo&url=.
 11. Величковский Б.М., Вартанов А.В., Шевчик С.А. Системная роль когнитивных исследований в развитии конвергентных технологий // Вестник Томского государственного университета, 2010. – № 334.
 12. Roco M., Bainbridge W., (eds). Converging Technologies for Improving Human Performance: Nanotechnology, Biotechnology, Information Technology and Cognitive Science. Arlington, 2004.
 13. Геєць В.М. Перспективи розвитку економіки України та можливий вплив на нього інноваційних факторів // Доповідь на пленарному засіданні ХХІ Міжнародного київського симпозіуму з науковзнавства та науково-технічного прогнозування за напрямом "Прогнозування науково-технічного та інноваційного розвитку: державна програма України та світовий досвід" (1-3 червня 2006 р., м.Київ).

  

Ссылка на статью

 Быков В.Ю. Мобильность пользователя в Интернет-пространстве / В.Ю. Быков // Управління проектами та розвиток виробництва: Зб.наук.пр. – Луганськ: вид-во СНУ ім. В.Даля, 2015. – № 1(53). – С. 19-29.

  

Рецензент

 д.т.н., д.е.н., проф. Рамазанов С.К.

Архив номеров сборника

Архив номеров сборника

2019 69 70  71 72 
2018 65 66 67 68
2017 61 62 63 64
2016 57 58 59  60 
2015 53  54 55  56 
2014 49 50 51 52
2013 45 46 47 48
2012 41 42 43 44
2011 37 38 39 40
2010 33 34 35 36
2009 29 30 31 32
2008 25 26 27 28
2007 21 22 23 24
2006 17 18 19 20
2005 13 14 15 16
2004 9 10 11 12
2003   6 7 8
2002 4 5    
2001 3      
2000 1 2