УДК [004.94+005.6](377.1)/(378.1)

JEL І200

А.В. Придатко

 

Управление ресурсами для повышения качества подготовки современных спасателей в образовательных проектах

 

Аннотация

 

Представлены аспекты применения эффективно-затратного анализа рисков внедрения инновационных технологий управления качеством образовательных проектов. Разработан алгоритм расчета критерия эффективности моделей подготовки спасателей с возможностью установки фиксированного значения их ресурсного обеспечения, который является базисом проектного управления образовательной средой с особыми условиями обучения. Рис. 1, табл. 1, ист. 16.

 

Ключевые слова

 

освітній проект, особливі умови навчання, якість, алгоритм розрахунку, інноваційні технології.

 

Список использованных источников

 

 1. Бушуев С.Д. Управление проектами: Основы профессиональных знаний и система оценки компетенции проектных менеджеров / С.Д. Бушуев, Н.С. Бушуева; (National Competence Baseline, NCB UA Version 3.0) — К.: ІРІДІУМ, 2006. – 208 с.
 2. Борзенко-Мірошніченко А.Ю. Застосування методу освоєного обсягу до моніторингу якості продукту освітніх проектів / А.Ю. Борзенко-Мірошніченко // Управління проектами та розвиток виробництва: Зб. наук. праць. – Луганськ: вид-во СНУ ім. В.Даля, 2005. – № 4 (16). – С. 140-147.
 3. Рач В.А. Модель системної динаміки як основа побудови інструменту процесу моніторингу якості освітніх проектів / В.А. Рач, А.Ю. Борзенко-Мірошніченко // Управління проектами та розвиток виробництва: Зб. наук. праць. – Луганськ: вид-во СНУ ім. В.Даля, 2006. – № 3 (19). – С. 5-15.
 4. Рач В.А. Проектно-орієнтовані моделі управління та оцінки діяльності вищих навчальних закладів / В.А. Рач, А.Ю. Борзенко-Мірошниченко // Управління проектами та розвиток виробництва: Зб. наук. праць. – Луганськ: вид-во СНУ ім. В.Даля, 2009. – №1(29). – С. 81-89.
 5. Лизунов П.П. Проектно-векторный подход к построению системы управления высшими учебными заведениями / П.П. Лизунов, А.А. Белощицкий, С.В. Белощицкая // Управління розвитком складних систем. – 2011. – № 6. – С. 135-139.
 6. Белошицкий А.А. Структура методологии проектно-векторного управления образовательными средами / А.А. Белошицкий // Управління розвитком складних систем. –2011. – № 7. – С. 121-125.
 7. Білошицький А.О. Створення інформаційної технології управління навчальним процесом у ВНЗ / А.О. Білошицький, С.В. Білошицька, С.С. Білоконь // Управління розвитком складних систем. – 2013. – №13. – С.136-142.
 8. Жованик В.І. Формування структури управління ВНЗ в середовищі раціональних академічних ресурсів, її когнітивна модель / В.І. Жованик // Управління розвитком складних систем. – 2011. – № 5. – С. 95-102.
 9. Жованик В.І. Оптимізація академічних ресурсів ВНЗ через п’ятисекторну виробничу еталонну, ієрархічну декомпозицію ресурсного середовища / В.І. Жованик // Управління розвитком складних систем. – 2012. – № 11. – С. 91-99.
 10. Тесля Ю.Н. Комбинированный метод планирования проектов и процессов высших учебных заведений на базе рефлекторного алгоритма / Ю.Н. Тесля, А.А. Белощицкий, Д.М. Безмогорычный // Управління розвитком складних систем. – 2011. – № 8. – С. 116-120.
 11. Рак. Ю.П. Удосконалення процесу прийняття проектних рішень для ліквідації пожежі засобами комп’ютерного тренажера / Ю.П. Рак, О.Б. Зачко // Пожежна безпека. – 2011. – №19. – С.124-130.
 12. Бушуев С.Д. Креативные технологии управления проектами и программами: Монография / С.Д. Бушуев, Н.С. Бушуева, И.А. Бабаев и др. – К.: "Саммит-Книга", 2010. – 768 с.
 13. Бушуєв С.Д. Інноваційні механізми інтуїтивного управління проектами та програмами/ С.Д. Бушуєв, Ю.В. Яцишин // Управління розвитком складних систем. – 2011. – № 6. – С. 27-32.
 14. Драч І.Є. Вибір методів оцінки проектних ризиків вищого навчального закладу в умовах фінансової кризи / І.Є. Драч // Збірник тез доповідей дев’ятої міжнародної конференції "Управління проектами у розвитку суспільства". – Київ: Київський національний університет будівництва та архітектури, 2012. – С. 72-73.
 15. Зачко О.Б. Обгрунтування регіональних портфелів проектів удосконалення безпеки життєдіяльності: автореф. дис. канд. техн. наук: 05.12.22 / О.Б. Зачко; [Львівський державний університет безпеки життєдіяльності]. – Львів, 2010. – 20 с.
 16. Придатко О.В. Моделювання процесу практичної підготовки фахівців оперативно-рятувальної служби при проектно-орієнтованому управлінні / О.В. Придатко // Віcник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності: Зб.наук.пр. – Львівський держ. ун-т БЖД, 2012. - № 6. – С.90-100.

 

Ссылка на статью

 

Придатко О.В. Управління ресурсами для підвищення якості підготовки сучасних рятувальників в освітніх проектах / О.В. Придатко // Управління проектами та розвиток виробництва: Зб.наук.пр. – Луганськ: вид-во СНУ ім. В.Даля, 2014 - №1(49). - С. 46-55. – Режим доступу - http://pmdp.org.ua

Архив номеров сборника

Архив номеров сборника

2019 69 70  71 72 
2018 65 66 67 68
2017 61 62 63 64
2016 57 58 59  60 
2015 53  54 55  56 
2014 49 50 51 52
2013 45 46 47 48
2012 41 42 43 44
2011 37 38 39 40
2010 33 34 35 36
2009 29 30 31 32
2008 25 26 27 28
2007 21 22 23 24
2006 17 18 19 20
2005 13 14 15 16
2004 9 10 11 12
2003   6 7 8
2002 4 5    
2001 3      
2000 1 2