Identification and risk analysis of the portfolio of science-based projects of the waste utilization enterprise using the technology "Ecopyrogenesis"

UDC 628.4:005.8

JEL М110

Abstract

Purpose. To provide risk identification, classification and analysis for science-based project portfolios of the solid domestic waste utilization enterprises using the “Ecopyrogenesis” technology. Design/methodology/approach. The study was conducted using Ishikawa diagrams, statistical and expert methods, qualitative and quantitative risk analysis, and a risk assessment matrix. The article reviews modern approaches to risk assessment in projects and project portfolios of waste utilization enterprises. The factors leading to ineffective management of the portfolios are analyzed. Findings. The Ishikawa diagram helped identify risk-inducing events of the external and internal environment for these portfolios. The risks were identified and classified; in total, there are 24 groups of risks for waste treatment enterprises. The practice of running a science-based waste utilization enterprise was investigated; it was revealed how the above risk groups may complicate management of science-based projects and their portfolios. Using the expert evaluation method, a qualitative analysis of risk groups was carried out, risk rankings were determined, as was their impact on duration, cost and quality of project implementation. A quantitative analysis established the averaged probability of the risks and their influence on portfolio implementation. With the risk assessment matrix, the risks were prioritized; high, medium and low risks were identified. Practical implications. Considering the uniqueness, innovativeness and importance of waste utilization enterprises employing the "Ecopyrogenesis" technology, the lack of a comprehensive risks assessment for their project portfolios, and any risk management systems, practical implementation of the study results is a crucial condition for the enterprise development and effective project management. Fig. 3, tabl. 4, ref. 30.

Keywords

Science-based project, project portfolio, portfolio management, risk, risk management

References

 1. Semko, I.B. (2015). Ohliad ryzykiv proektiv elektroenerhetyky [Outline of the risks in power engineering projects]. Upravlinnia rozvytkom skladnykh system – Management of Development of Complex Systems, 22 (1), 69-74.
 2. Hohunskyi, V. D., & Cherhneha, Yu. S. (2013). Upravlinnia ryzykamy v proektakh z okhorony pratsi yak metod usunennia shkidlyvykh i nebezpechnykh umov pratsi [Risk management in occupational safety and health projects as a method for eliminating harmful and hazardous working conditions]. Skhidno-Yevropeiskyi zhurnal peredovykh tekhnolohii – Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 1/10(61), 83-85 [in Ukrainian].
 3. Savina, O.Yu. (2017). Osoblyvosti naukomistkykh pidpryiemstv ta spetsyfika upravlinnia yikh proektamy [Special features of science-based enterprises and peculiarities of the management of their projects]. Visnyk ChDTU. Seriia: Tekhnichni nauky – Bulletin of Cherkasy State Technological University. Series: Engineering, 1, 77-87 [in Ukrainian].
 4. Savina, O. Yu., & Kharuta V. S. (2018) Upravlinnia ryzykamy portfeliv proektiv naukomistkykh pidpryiemstv [Portfolio risk management for the projects of science-based enterprises]. Visnyk Natsionalnoho transportnoho universytetu. Seriia «Tekhnichni nauky» – The National Transport University Bulletin. Series “Technical Sciences”, 1(40), 285-298 [in Ukrainian].
 5. Ivanova, N. V. & Klochkov, V. V. (2010). Ekonomicheskiye problemy upravleniya vysokoriskovymi innovatsionnymi proektami v naukoemkoy promyshlennosti [Economic problems of managing high-risk innovative projects in the science-based industry]. Problemy upravleniya – Control Sciences, 2, 25-33 [in Russian].
 6. Khrustalev, Ye. Yu. (2013). Finansovo-ekonomicheskaya znachimost i riskovost naukoemkikh innovatsionnykh proektov [Financial and economic significance and riskiness of science-based innovative projects]. Finansovaya analitika: problemy i resheniya – Financial Analytics: Science and Experience, 8(146), 2-11 [in Russian].
 7. Guzhev, V. V. (2014). Osobennosti otsenki i upravleniya riskami v innovatsionnykh proektakh [Special features of risk assessment and management in innovative projects]. Ekonomika, Statistika, Informatika – Economics, Statistics, Informatics, 5, 17-21 [in Russian].
 8. Kadyrbaev, I. A. (2016). Theoretical questions of investment risk research, its main features and classification. M.I.R. (Modernization. Innovation. Research), 7/3, 181-188. doi: 10.18184/2079-4665.2016.7.3.181.188
 9. Boiko, T. V., Bendiuh, V. T., & Komarysta, B. M. (2012). Otsinka ryzyku promyslovoho pidpryiemstva na stadii proektuvannia v ramkakh stratehii staloho rozvytku [Risk assessment for an industrial enterprise at the design stage within the sustainable development strategy]. Skhidno­Yevropeiskyi zhurnal peredovykh tekhnolohii – Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 2/14(56), 13-17. Retrieved from http://journals. uran.ua/eejet/article/view/3948 [in Ukrainian].
 10. Ploshchai, F. V. (2012). Parametrychnyi analiz ryzykiv v proektakh utylizatsii shakhtnoho metanu [Parametric risk analysis in coal mine methane utilization projects]. Skhidno­Yevropeiskyi zhurnal peredovykh tekhnolohii – Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 1/11(55), 53-55. Retrieved from http://journals.uran.ua/eejet/ article/view/3604 [in Ukrainian].
 11. Lankina, S. A. & Flegontov, V. I. (2015). Klassifikatsiya i problemy otsenki riskov promyshlennogo predpriyatiya [Classification and problems of risk assessment of an industrial enterprise]. Internet zhurnal «Naukovedenie» – Internet Journal “Science of Science”, 7/3, 1-16 [in Russian].
 12. Kiseleva, I. A., Simonovich, N. E., Egorova, G. N., & Shapovalov, Yu. A. (2017). Methods of assessment and management of enterprise risks. Vestnik VGUIT – Proceedings of VSUET, 79/ 2, 314-319. [in Russian]. doi:10.20914/2310-1202-2017-2-314-319
 13. Kolotyrin, K. P. (2010). Upravlenie razvitiem ekologo-ekonomicheskikh sistem v sfere obrashcheniya s otkhodami potrebleniya [Management of the development of ecological and economic systems in the field of waste management]. Doctor’s Thesis. Author’s Abstract. Saratov: Saratov State Vavilov Agrarian University. 40 p.
 14. Hashimoto, Y. (2016). Waste management in urban India and role of social enterprises. Eurasian Journal of Business and Management, 4(1), 42-50. doi: 10.15604/ejbm.2016.04.01.005
 15. Park, J. K., Hoerning, L., Watry, S., Burgett, T. & Matthias, S. (2017). Effects of electronic waste on developing countries advances in recycling & waste management, 2, 2. doi: 10.4172/2475-7675.1000128
 16. Bokhoree, C., Beeharry, Y., Makoondlall-Chadee, T., Doobah, T., & Soomary, N. (2014). Assessment of environmental and health risks associated with the management of medical waste in Mauritius. APCBEE Procedia, 9, 36-41.
 17. Singh, A., Zaidi, J., Bajpai, D., Sharma, G., Yadav, A., & Dheerendra S. (2014). Chauhan and Shree Ganesh Municipal solid waste management challenges and health risk problematic solutions at Agra city, U. P., India. Advances in Applied Science Research, 5(3), 397-403.
 18. Top, Y. (2015). Waste generation and utilisation in micro-sized furniture-manufacturing enterprises in Turkey. Waste Management, 35, 3-11.
 19. Nema, S. K., Ganeshprasad, K. S. (2005). Plasma pyrolysis of medical waste. Current science, 83/3, 271-278.
 20. Yufit, S. S. (2009). Alternativnye tekhnologii pererabotki bytovykh otkhodov [Alternative technologies for household waste treatment]. Nauchno­prakticheskiy zhurnal «Tverdye bytovye otkhody» – Specialized magazine Municipal Solid Waste, 1, 36-41 [in Russian].
 21. Ryzhkov, S. S., Markina, L. M., & Myroshnychenko, M. V. (2012). Ekolohichna bezpeka produktiv ekopirohenezisu ta vykorystannia yikh yak alternatyvnoho palyva [Ecological safety of ecopyrogenesis products and their use as an alternative fuel]. Ekolohichna bezpeka – Ecological Safety, 2(14), 98-103 [in Ukrainian].
 22. Ryzhkov, S. S., Markina, L. M., Rudyuk, M. V., & Oshchip, O. V. (2011). Analiz protsessov destruktsii dioksinov i tyazhelykh uglevodorodov pri mnogokonturnom tsirkulyatsionnom pirolize tverdykh bytovykh otkhodov [Analysis of the processes of  dioxin and heavy hydrocarbon destruction in multi-loop circulation pyrolysis of solid household waste]. Energotekhnologii i resursosberezheniye – Energy Technology and Resource Saving, 6, 43-48 [in Russian].
 23. Kondratenko, Yu. P., Markina, L. M., & Kozlov, O. V. (2012). Matematychne modeliuvannia temperaturnykh rezhymiv reaktora bahatokonturnoi piroliznoi ustanovky dlia zadach avtomatychnoho keruvannia [Mathematical modeling of the temperature modes of a multi-circuit pyrolysis reactor for automatic control tasks]. Zbirnyk naukovykh prats NUK – Collection of Scientific Publications of NUOS, 2, 84-90 [in Ukrainian].
 24. Markina, L. M., & Tymchenko I. V. (2015). Rozrobka avtomatyzovanoi systemy upravlinnia ekolohichnymy ryzykamy pry utylizatsii vidkhodiv za tekhnolohiieiu «Ekopirohenezys» [Development of an automated system for environmental risk control in waste recovery using the technology “Ecopyrogenesis”]. Tekhnolohicheskiy audit i rezervy proizvodstva – Technology Audit and Production Reserves, 2/4(22), 50-56 [in Ukrainian].
 25. Markina, L. M., & Tymchenko I. V. (2015). Kompleksna otsinka faktoriv ekolohichnoi nebezpeky pry utylizatsii vidkhodiv za tekhnolohiieiu «Ekopirohenezys» [Comprehensive assessment of the environmental hazard factors at waste recovery using the technology “Ecopyrogenesis”]. Skhidno­Yevropeiskyi zhurnal peredovykh tekhnolohii – Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 2/6(74), 38-44 [in Ukrainian].
 26. Savina, O. Yu. (2017). Osobennosti naukoyemkikh predpriyatiy i spetsifika upravleniya ikh proektami [Special features of science-based enterprises and the specifics of management of their projects]. Zbіrnyk naukovykh prats “Vіsnyk ChDTU. Serіia: Tekhnіchnі nauky” – Collection of scientific publications “Bulletin of the ChSTU”. Series: Technical Sciences, 1, 39-43.
 27. Chernova, L. S. (2017). Mekhanizmy diahnostyky ryzykiv u prohramakh innovatsiinoho rozvytku naukomistkykh vyrobnytstv (na prykladi stvorennia hazoturbinnykh ustanovok) [Mechanisms of diagnostics of risks in programs of innovative development of science-based industries (illustrated by the creation of gas turbine plants). Candidate’s Thesis. Mykolaiv: Admiral Makarov National University of Shipbuilding [in Ukrainian].
 28. Danchenko, O. B. (2014). Klasyfikatsiia vidkhylen v proektakh: ryzyky, problemy, zminy [Classification of deviations in projects: risks, problems, changes]. Bulletin of LDU BZhD – Bulletin of the Lviv State University of Life Safety, 9, 72-79 [in Ukrainian].
 29. A guide to body of knowledge project management (PMBOK; also a guide): 5th edition // the Project Management Institute (PMI). The Standard for Portfolio Management. USA, p. 586.
 30. Metod “Diagramma Isikavyi” [Ishikawa Diagram Method]. (n.d.). Retrieved from https://www.inventech.ru/pub/methods/metod-0019/ [in Russian].

Сitation

Savina O. Yu. (2018). Identification and risk analysis of the portfolio of science-based projects of the waste utilization enterprise using the technology "Ecopyrogenesis". Project Management and Development of Production, 2(62), 14-23.

Collection history

Collection history

2019 69 70  71 72 
2018 65 66 67 68
2017 61 62 63 64
2016 57 58 59  60 
2015 53  54 55  56 
2014 49 50 51 52
2013 45 46 47 48
2012 41 42 43 44
2011 37 38 39 40
2010 33 34 35 36
2009 29 30 31 32
2008 25 26 27 28
2007 21 22 23 24
2006 17 18 19 20
2005 13 14 15 16
2004 9 10 11 12
2003   6 7 8
2002 4 5    
2001 3      
2000 1 2