UDC 332.146

JEL R11

V.N. Tisunova, О.A. Ryeznik

 

Processes create a institutional fields commercialization of innovative activity in the regions of Ukraine

 

Abstract

 

The main conditions of the institutional environment for the commercialization of innovation in the regions of Ukraine on the basis of generalization of foreign and domestic experience are formulated. That made it possible to determine possible boundaries and consequences of its borrowing and use in domestic conditions. Requirements for budgetary financing are substantiated concerning scientific and technological research at the regional level, which are defined on the basis of identified apportionment order of areas according to the technological innovation sector that will further accelerate the process of implementation of scientific and technical developments.

 

Keywords

 

інституції, інституційне поле, комерціалізація, інноваційна діяльність, регіон.

 

References

 

 1. Тісунова, В.М. Ринкові перетворення в економіці регіону [Текст]. / В.М. Тісунова; наук. ред. В.М. Василенко. – Луганськ: РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2011. – 472 с.
 2. Статистичний збірник «Регіони України» 2010 Ч.2 [Електронний ресурс] / Відповідний за випуск І.В. Калочова. – К.: Державний комітет статистики України, 2010. – Режим доступу: http://ukrstat.org/uk/druk/publicat/kat_u/publ6_u.htm.
 3. Статистичний щорічник України за 2011 рік / За ред. О.Г. Осауленка. – К.: ТОВ «Август-Трейд», Державна служба статистики України, 2012. – 558 с.
 4. Наукова та інноваційна діяльність в Україні у 2012 році: Статистичний збірник [Електронний ресурс] / Відповідний за випуск І.В. Калочова. – К.: Державна служба статистики України, 2013. – Режим доступу: http://ukrstat.org/uk/druk/publicat/kat_u/publ6_u.htm.
 5. Количество инновационных промпредприятий в Украине выросло [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://minfin.com.ua/2013/05/13/756388.
 6. Мазур, А.А. Технологические парки Украины – достижения и проблемы / А.А. Мазур, Н.В. Осадчая [Электронный ресурс]. – Режим доступа :http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Ei/2012_48/But-Vol.pdf.‎
 7. Douglass, C. North. 1989. Institutions and Economic Growth: A Historical Introduction// World Development, vol. 17, no.9, p. 1319-1332.
 8. Звіт про конкурентоспроможність регіонів України 2011 [Электронный ресурс] // Фонд «Ефективне управління» за підтримки Всесвітнього економічного форуму. – Режим доступу : www.feg.org.ua/.../Report_on_the_Competitiveness_of_Regions_of_Ukraine _2011.pdf.
 9. Цибульов, П.М. Комерціалізація результатів наукових досліджень: досвід України та США / П.М. Цибульов // Комерціалізація результатів науково-технічної діяльності: стан та перспективи: круглий стіл (Київ: 7 травня 2013 р.), відп. ред. В.С. Шовкалюк. – К. : 2013. – С.105-112.
 10. Податковий Кодекс: Закон України № 2755-VI вiд 02 грудня 2010 року: станом на 01 січня 2014 року [Електронний ресурс] // Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. Законодавство України. – Режим доступу: zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2755-17.
 11. Антипов, І.В. Інноваційний розвиток національної економіки в контексті створення інноваційних інфраструктур в освітній галузі / І.В. Антипов // Збірник наукових праць Донецького державного університету управління, 2010. – Вип. 148. – С. 1-8.
 12. Давиденко, С.В. Комерціалізація результатів науково-технічної діяльності в рамках технологічних та наукових парків у контексті впливу на економічну безпеку держави / С.В. Давиденко, О.О. Єгорова //Комерціалізація результатів науково-технічної діяльності: стан та перспективи: круглий стіл (Київ: 7 травня 2013 р.), відп. ред. В.С. Шовкалюк – К., 2013. – С. 26-31.
 13. Дорошко, О.О. Технопарки як засіб стимулювання інноваційної діяльності [Електронний ресурс] /О.О. Дорошко // Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет: електронне наукове фахове видання "Ефективна економіка". – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=507.
 14. Гапоненко, А.Л. Управление знаниями. Как превратить знания в капитал / А.Л. Гапоненко, Т.М. Орлова. – М.: Эксмо, 2008. – 400 с.
 15. Малицкий, Б.А. Стратегия инновационного развития Украины: от разработки к реальной практике / Б.А. Малицкий // Science and Science of Science, 2011. – № 2. – С. 6-20.
 16. Регіональна інноваційна система: теорія і практика: монографія / Під наук. ред. д-ра. екон. наук, проф. В.С. Пономаренко. – X.: ВД «ІНЖЕК», 2011. – 688 с.
 17. Цибульов, П.M. Щодо комерціалізації результатів досліджень науковими інститутами України [Електронний ресурс] / П.М. Цибульов, В.Ф. Корсун. – Режим доступу: http://ttb.kpi.ua/ua-s/publications/cibulov3.
 18. Цибульов, П.М. Бар'єри на шляху комерціалізації результатів наукових досліджень в Україні [Електронний ресурс] / П.М. Цибульов. – Режим доступу: http://ttb.kpi.ua/ua-s/publications/cibulovl.
 19. Цибульов, П.М. Рекомендації щодо подолання бар'єрів, що існують на шляху комерціалізації результатів наукових досліджень в Україні / П.М. Цибульов, В.Ф. Корсун // Теоретичні та прикладні аспекти економіки та інтелектуальної власності: 3б. наук. пр. – Маріуполь: ПДТУ, 2010. –С. 154-161.
 20. Інституційні основи інноваційного розвитку економіки: навчальний посібник / За заг. ред. В.Є. Новицького. – К.: КНТ, 2008. – 360 с.
 21. Россошанська, О.В. Інноваційна праця як інструмент забезпечення стратегічної економічної безпеки інноваційних проектно-орієнтованих підприємств / О.В. Россошанська, А.І. Щербатюк // Управління проектами та розвиток виробництва: Зб.наук.пр. – Луганськ: вид-во СНУ ім. В.Даля, 2013. – №3(47). – С. 5-18.

 

Сitation

 

Tisunova, V.N., Ryeznik, О.A. (2014) Processes create a institutional fields commercialization of innovative activity in the regions of Ukraine. Project management and development of production, 49, 107-117

Collection history

Collection history

2019 69 70  71 72 
2018 65 66 67 68
2017 61 62 63 64
2016 57 58 59  60 
2015 53  54 55  56 
2014 49 50 51 52
2013 45 46 47 48
2012 41 42 43 44
2011 37 38 39 40
2010 33 34 35 36
2009 29 30 31 32
2008 25 26 27 28
2007 21 22 23 24
2006 17 18 19 20
2005 13 14 15 16
2004 9 10 11 12
2003   6 7 8
2002 4 5    
2001 3      
2000 1 2