UDC 657.7.072

JEL С500

N.І. Fedoronko

 

Simulation of internal cost control company

 

Abstract

 

The model of economic analysis of indirect expenses of industrial enterprise is formed for the needs of internal control with the use of analytical procedure of internal control on the example of indirect charges of industrial enterprises.

 

Keywords

 

внутрішньогосподарський контроль, витрати, аналітичні процедури, моделі.

 

References

 

 1. Супрун, Н.А. Вітчизняна модель корпоративного управління: інституційно-еволюційний аналіз: автореферат дис. …доктора екон. наук: спец. 08.00.01„Економічна теорія та історія економічної думки” / Н.А. Супрун. – К., 2010. – 34 с.
 2. Безверхий, К.В. Методичні прийоми внутрішньогосподарського контролю непрямих витрат / К.В. Безверхий // Реформування економіки України: стан та перспективи: зб. матеріалів ІVМіжнар. наук.-практ. конф., 26-27 листоп. 2009р., м.Київ. – К.: МІБО КНЕУ, 2009. – С.22-25.
 3. Бутинець, Т.А. Розвиток науки господарського контролю: проблемитеорії, методології, практики: монографія / Т.А. Бутинець. – Житомир: ЖДТУ, 2011. – 772 с.
 4. Трохименко, Л.М. Основи наукових досліджень з обліку та аудиту: [навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц.] / Л.М. Трохименко. – К.: КНЕУ, 2008. – 184 с.
 5. Вітренко, О.В. Управлінський облік витрат основної діяльності підприємств машинобудівної галузі: методологія і організація: автореферат дис. …канд.екон. наук: спец. 08.00.09 „Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / О.В. Вітренко. – Тернопіль, 2009. – 20 с.
 6. Івахненков, С.В. Інформаційні технології в аудиті та внутрішньогосподарському контролі: дис. …доктора екон. наук: спец. 08.00.09 „Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / С.В. Івахненков. – К., 2011. – 566 с.
 7. Пушкар, М.С. Теорія пізнання у розвитку науки про контроль: монографія / М.С. Пушкар. – Тернопіль: Карт-бланш, 2011. – 140 с.
 8. Пушкар, М.С. Розробка системи обліку [навчальний посібник] / М.С. Пушкар. – Тернопіль: Карт-бланш, 2003. – 198 с.
 9. Соколов, Я.В. Моделирование и его роль в бухгалтерскомучете / Я.В. Соколов // Бухгалтерский учет. – 1996. – № 6. – С. 3-8.
 10. Чиж, В.І. Інформаційне забезпечення управління витратами підприємств житлово-комунального господарства (теорія і практика): [монографія] / В.І. Чиж. – Луганськ: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2005. – 288 с.
 11. Чиж, В.І. Передумови внутрішнього контролю витрат [Електронний ресурс]. −Режим доступу до ресурсу: http://www.economy-confer.com.ua/full_article/606.
 12. Шапошников, А.А. Класификационные модели в бухгалтерском учете / А.А. Шапошников. – М.: „Финансы и статистика”, 1982. – 144 с.
 13. Шигун, М.М. Розвиток моделювання системи бухгалтерського обліку: теорія і методологія: монографія / М.М. Шигун. – Житомир: ЖДТУ, 2009. – 632 с.
 14. Яремко, І.Й. Економічні категорії в методології обліку: монографія. – Львів: Каменяр, 2002. – 192 с.
 15. Jarada A. Rachunkowosa zarzadcza. Koncepcje i zastosovahia / A. Jarada, W. Nowak. –Lodz, 2001. – 926 s.

 

Сitation

 

Fedoronko, N.І. (2014) Simulation of internal cost control company. Project management and development of production, 49, 88-93

Collection history

Collection history

2019 69 70  71 72 
2018 65 66 67 68
2017 61 62 63 64
2016 57 58 59  60 
2015 53  54 55  56 
2014 49 50 51 52
2013 45 46 47 48
2012 41 42 43 44
2011 37 38 39 40
2010 33 34 35 36
2009 29 30 31 32
2008 25 26 27 28
2007 21 22 23 24
2006 17 18 19 20
2005 13 14 15 16
2004 9 10 11 12
2003   6 7 8
2002 4 5    
2001 3      
2000 1 2