Rach,Antonenko,Cherepaha

V.A. Rach, S.V. Antonenko, G.S.Cherepaha

Peculiarities of project manager and team cooperation on different project stages

 

Abstract

 

The critical points in management process characteristic for each project stage are outlined. The cause target team management matrix is elaborated. The latter allows to systematize the uncoordinated team management processes, to account the interaction and the cause-effect connection between them. The team management effectiveness evaluation tool is developed.

 

Keywords           

 

Команда Проекта, Критический Процесс, Причинно-Целевая Матрица, Кривая Эффективности Управления Командой Проекта.

 

References

 

 1. Рач О.В., Россошанский О.Ю. Об одном подходе к представлению структуры знаний по  управлению проектами // Вісник східноукраїнського державного університету. – 1998 р. – № 6(16). – С. 23-27.
 2. Morris P.WG. Updating the Progect Management Bodies of Knowledge. http://www,indeco.co.uk/docs/IRNOP BODIES OF KNOWLEGE v3.pdf
 3. Дункан В.Р. Керівництво з основ проектного менеджменту. – Комітет з питань стандартів PMI. Інститут проектного менеджменту США (PMI), 1999 р., - 195 с.
 4. Бушуев С.Д., Морозов В.В. Динамічне лідерство в управлінні проектами: Монографія. – К.: Українська асоціація управління проектами, 1999. – 312 с.
 5. Управление проектами./ И.И. Мазур, В.Д. Шапиро и др. Справочное пособие для профессионалов/ Под ред. И.И. Мазур, В.Д. Шапиро.- М.: Высшая школа, 2001.- 810 с.
 6. Ильин Е.П. Мотивация и мотивы. – СПб.: Питер, 2002. – 512 с.
 7. Войт С. Психологический контракт // Менеджмент и менеджер. – 2002 г. - № 8. – С. 47-50.
 8. Емельянов Е.Н. Поварицина С.Е. Психология бизнеса. // www.hrm.ru (дата обращения к сайту – 9.05.2002).
 9. Рач В.А., Черепаха Г.С. Модель определения рациональной роли члена команды проекта.// Управління проектами та розвиток виробництва. Збірник наукових праць. Під ред. В.А.Рач. – 2003. – № 2(7).– C.70-79.

 

Сitation

 

Rach V.A., Antonenko S.V., Cherepaha G.S. (2004) Peculiarities of project manager and team cooperation on different project stages. Project management and development of production, 9, 160-170.

Solop

E.G.Solop

Account of motivation factors and employees’ personal concernment at managerial decision effectiveness evaluating

 

Abstract

 

The approach to the managerial decision effectiveness evaluating is developed tasking into account the motivation factors and Employees’ personal concernment/ The classification of possible situations is given and for each of them the fixed reference values applied for chi-square criterion are stated.

 

Keywords           

 

Оценка, Хи-Квадрат, Мотивация, Личная Заинтересованность Сотрудников, Управленческое Решение.

 

References

 

 1. Український уряд доводить свою професійність справами // Урядовий кур’єр. – № 40. – 2 березня 2004 р.
 2. Концепція адаптації інституту державної служби в Україні до стандартів Європейського союзу. Схвалено Урядом президента України від 5 березня 2004 року – № 278. – 2004.
 3. Терехова Т.В., Грачев А.М. ИСО 9001:2000 (просто и доступно стандарты ИСО серии 9000). – Н-Новгород: СМЦ «Приоритет», 2003. – 40 с.
 4. Рач В.А., Солоп Е.Г. Статистическая оценка эффективности принятия управленческих решений в организациях с жестко ограниченными организационно-функциональными структурами // Економіка. Менеджмент. Підприємництво. – №11. – 2003. – С. 20-28

 

Сitation

 

Solop E.G (2004) Account of motivation factors and employees’ personal concernment at managerial decision effectiveness evaluating. Project management and development of production, 9, 154-160.

Shpiliovy

V.D.Shpiliovy

Improvement of expertise organization for technological parks innovation projects

 

Abstract

 

The processes of organization and conducting the scientific and technical expertise are considered. The approach to the expertise improvement in technological parks innovation projects are stated in accordance with the new EU innovation police development. The life cycle structural scheme of innovation project exertise is suggested.

 

Keywords           

 

Діяльність, Структура Діяльності, Інновації, Інноваційна Експертиза, Технологічний Парк, Організація Експертизи, Орган Експертизи, Об’єкт Експертизи, Організаційна Структура.

 

References

 

 1. Журавський В.С., Згуровський М.З. Болонський процес: головні принципи входження в Європейський простір вищої освіти. – К.: ІВЦ „Видавництво „Політехніка”, 2003.–2000с.
 2. Болонський процес у фактах і документах (Сорбонна-Болонья-Саламанка-Прага-Берлін) / Упорядники: Степко М.Ф., Болюбаш Я.Я., Шинкарук В.Д., Грубінко В.В., Бабін І.І., – Тернопіль: Вид-во ТДПУ ім.В. Гнатюка, 2003. – 56 с.
 3. Закон України «Про наукову і науково-технічну експертизу» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 1995, N 9, ст.56).
 4. Постанова Верховної Ради України «Про Концепцію науково-технологічного та інноваційного розвитку України» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 1999, N 37, ст.336).
 5. Закон України «Про інноваційну діяльність» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2002, N 36, ст.266).
 6. Закон України «Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2003, N 13, ст.93).
 7. Постанова Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 1995 року №796 “Про затвердження Положення про державну наукову і науково-технічну програму”.

 

Сitation

 

Shpiliovy V.D. (2004) Improvement of expertise organization for technological parks innovation projects. Project management and development of production, 9, 149-154.

Glevatskaya

H.M. Glevatskaya

Labour force competitiveness as a productivity increase factor

 

Abstract

 

Interrelation between labour force competitiveness and working efficiency is considered with account of  the influence of the latter on the production effectiveness. Special attention is paid to the necessity in increase of the force competitiveness level and to launching the programmes of labour productivity increase at the enterprises of Ukraine.

 

Keywords           

 

Конкурентоспроможність Робочої Сили, Продуктивність, Продуктивність Праці, „Пастка” Низької Продуктивності.

 

References

 

 1. Завіновська Г.Т. Економіка праці: Навч. посібник. – К.: КНЕУ,2003.– 300 с.
 2. Статистичні таблиці з послання Президента України до Верховної Ради України від 15.04.2003./ Економіст.№6, червень, 2003. – С. 81.
 3. План дій на 2003 рік щодо виконання Державної програми зайнятості населення на 2001-2004 роки. Затверджене розпорядженням Кабінетом Міністрів України від 11 червня 2003р. – №340./ Справочник кадровика. №10(16). – 2003. – С.9-17.
 4. Петрова І.Л. Комплексна оцінка ефективного функціонування робочих місць на підприємстві. / Теорії мікро-макроекономіки. Випуск 6. Київ, 2000. – С. 80-87.
 5. Петрова І.Л. Методологічні проблеми узгодження робочих місць і робочої сили./ Економіка України, №7(464), липень 2000. – С. 40-47.
 6. Масхама М.Б. Економіка праці та соціально-трудові відносини: навч. посібник. – К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2002. – 164с.
 7. Акимова Н.В. Производительность труда в промышленности: проблемы измерения и стимулирования/ АН УССР. Институт экономики. Отв. ред. Д.П. Богиня. – Киев.:Наук. Думка,1991. – 100 с.
 8. Семикіна М.В. Проблеми мотивації конкурентоспроможної праці на тлі глобалізації економічного розвитку (61-76с.)// Мотиваційний механізм формування конкурентоспроможності робочої сили.: Зб. наук. пр. Серія „Економіка праці та соціальної сфери” Вип.. ІІ.//НАН України. – Інститут економіки; Редкол.: Д.П. Богиня / відпов. ред. та інш./. – Київ, 2002. – 188 с.

 

Сitation

 

Glevatskaya H.M. (2004) Labour force competitiveness as a productivity increase factor. Project management and development of production, 9, 141-148.

Petrova

I.L. Petrova

Reorganization of human resource department at Ukrainian enterprises

 

Abstract

 

The problems caused by reorganization of personnel management departments at Ukrainian enterprises are considered. The key point of the article is the increasing of personnel management departments’ role in the general management and the development of its structural units, integration and specialisation of human resource functions.

 

Keywords           

 

Управління Людськими Ресурсами, Структура Управління Людськими Ресурсами, Функції Управління Людськими Ресурсами, Модель Робочого Місця.

 

References

 

 1. Human Resource Management: Gaining a Competitive Advantage. 2d ed. / Raymond A. Noe, John R. Hollenbeck, Barry Gerhart, Patrick M. Wright. – Irwin Mc Graw – Hill, 1996.
 2. Human Resource Management / R. Wayne Mondy, Robert M. Noe. – 4-th. ed. – 1990.
 3. Human Resource Management/ David A. De Cenzo, Stephen P. Robbins. –5-th. ed. – 1990.

 

Сitation

 

Petrova I.L. (2004) Reorganization of human resource department at Ukrainian enterprises. Project management and development of production, 9, 132-141.

Collection history

Collection history

2020 73    
2019 69 70  71 72 
2018 65 66 67 68
2017 61 62 63 64
2016 57 58 59  60 
2015 53  54 55  56 
2014 49 50 51 52
2013 45 46 47 48
2012 41 42 43 44
2011 37 38 39 40
2010 33 34 35 36
2009 29 30 31 32
2008 25 26 27 28
2007 21 22 23 24
2006 17 18 19 20
2005 13 14 15 16
2004 9 10 11 12
2003   6 7 8
2002 4 5    
2001 3      
2000 1 2